1. حضور نخبگان در ماموريت دانش بنيان

  مجرى پروژه هاى صنعتى حوزه نانو تكنولوژى

 2. توليد كننده برتر پوشش هاى نانو در مقياس صنعتى

  پوشش هاى عايق/ آبگريز/ آنتى استاتيك/ ضد خوردگى

 3. اختراع برتر جهان در حوزه نانو فناورى

  توسط جناب آقاى مهندس مهدى منصوريار

 4. مشاوره دانش بنيان و انجام پروژه هاى تحقيق و توسعه (R&D)

  در صنايع گوناگون

 5. توليد نانو پوشش ضد حريق دما بالا ۲۳۰۰c

  براى انواع سطوع فلزى/ كامپوزيت/ چوب

 6. توليد انواع پوشش هاى ضد حريق

  منسوجات/ كامپوزيت ها/ سازه هاى فلزى

اهداف و وظایف معاونت امور بین الملل:

 • برنامه ریزی برای بسط و گسترش روابط علمی و فناوری با سایر کشور ها
 • بررسی موانع و مشکلات توسعه روابط عمومی و فناوری با دیگر کشور ها
 • تدوین و اجرای سیاست های توسعه مبادلات فناوری با سایر کشور ها
 • ساماندهی و تبیین سیاست های حمایت از ایجاد و توسعه تشکل های صادراتی در حوزه فناوری)
 • رصد فناوری های جدید در سطح جهانی و نیز رصد فرصت های بین المللی جهت صدور فناوری
 • برنامه ریزی و تسهیل اقدامات اجرایی در حوزه دیپلماسی فناوری
 • جذب سرمایه گذار خارجی